Cellulosaisolering - Bästa isoleringen på marknaden

Cellulosaisolering - bästa isoleringen på marknaden

Tidigare har samtliga isoleringsmaterial på marknaden ansetts som likvärdiga i avseendet isoleringsförmåga, men nu vet man att cellulosan är bättre och betydligt mer effektiv. Det beror på tre olika saker:

Lufttäthet: Cellulosaisolering är en så kallad högdensitetsprodukt. Det betyder att materialet är oerhört tätt och har en relativt hög viktvolym. Sammanhanget bidrar till att förhindra oönskade luftströmmar i isoleringen och ger även en hög värmekapacitet.

Värmekapacitet: Med värmekapacitet menas den energimängd som nyttjas för uppvärmning av ett kilo med en grad. Är värdet högt har materialet en stor tröghet. Värdet på glasull är 670 joule per kg, stenull 860 joule per kg. Värdet på cellulosaisolering är utmärkta 1600 joule per kg (enligt EN ISO 10456) vilket i praktiken gör cellulosan betydligt mer effektiv som isolering.

Konvektion: Cellulosaisolering är en tät isolering vilket består av cellulosafibrer som dessutom naturligt innehåller luft. Detta bidrar till att binda effekten vid så kallad påtvingad konvektion. Den naturliga konvektionen startar vid temperaturskillnaden 15°C för glasull, 22°C för stenull och inte alls för cellulosan.
 

Fördelar med iCell cellulosaisolering

• iCells cellulosa är ett organiskt material – cellulosa från barrträd.
• iCell nyttjar främst o-cirkulerade tidningar inom produktionen, genom att återvinna ett ton tidningspapper sparas 19 träd, 4 000 kWh energi, 29 000 liter rent vatten, 3 m³ sopor och sammanlagt 30 kg giftigt avfall.
• iCell cellulosaisolering kan ta upp och avge fukt och därmed låta huset andas utan behov av diffusionsplast.
• iCells produktion av cellulosalösull, från råvara till färdig produkt, förbrukar avsevärt mindre energi än isoleringsmaterial av mineraler eller olja.
• iCells produktionsanläggning använder el från vind och vattenkraft.
• iCells flamskyddsmedel är fritt från borsalter och borsyra.
• iCells tillverkning sker mitt i vår nordiska marknad, vilket ger lägre miljöbelastning från transporter.
• iCells cellulosaisolering är betydligt bättre ur arbetsmiljösynpunkt vid installationer.
• iCell använder endast tidningar från svanenmärkta tryckerier
• iCells isolering har mycket bra ljudisoleringsförmåga
• iCells isolering är resistent mot mögel, svamp och röta
• iCells isolering är inte omtyckt av möss och andra skadedjur
• iCells isolering kan läggas direkt ovanpå andra material t.ex. sågspån eller mineralull